Tuesday, 16 September 2014

Social Initiative and community care service - Karunya

On occasion of world physical therapy day, September 8th, 2014 the teaching faculty’s contributed community care service unit named “Karunya- helping hand for disabled celebrated their physical therapy day at Sneha sadan- home for homeless children in gurupura-kaikamba. As part of celebration and service health awareness lecture was delivered to the students of Sneha sadan- Sneha kids by Dr Dhanesh kumar k u, principal, Nitte institute of physiotherapy. Father Antony, Director superior of sneha sadan delivered brief talk on the kids of sneha sadan, and explained the role of service in human life to physiotherapy volunteers. Prof subash chandra rai, faculty NIPT welcomed the gathered kids and others. After the interactive session of sneha kids with physiotherapy students Karunya sponsored refreshments was served to sneha kids and sneha adults of orphanage.


Monday, 15 September 2014

ENGINEERS’ DAY CELEBRATIONS AT ITI

Engineers Day Celebration to mark the Birth Anniversary of Bharatha Rathna Sir.M. Vishweshwarayya on 15th September at M.R.Punja I.T.I. Tapovana, Thokur.


The great visionary was remembered by Honouring Sri Nagesh Kotian, Prop Nagesh Electricals, Grade 1 Electrical Contractor & Sri Bhaskara Devasya, President, Jnanaratna Education & Charitable Society, Niddodi .Principal Sri Y.N.Salian Presided over the function.


Floral Tributes were offered in the beginning to the Portrait of Sir.M.V. In his address Sri Nagesh Kotian & Sri Bhaskara Devasya called on students to work hard and come up with skills to achieve success. He also advised them to carry on the reputation of the Institution.


Principal Sri Y.N.Salian in his presidential address expressed his views on
Sir.M. Vishweshwarayya Smt. Rajani Suvarna, Sri Laxmikanth spoke on ‘Significance of Engineers Day’, Training Officer Sri Raghuram Rao spoke on “Sir.M. Vishweshwarayya, an Inspiration to students” Office Supdt. Sri Sanjeeva Devadiga renderd vote of thanks. Sri Vishwanath Rao compared the Programme.
Friday, 12 September 2014

The orientation programme of the 1st Year MBBS students

The orientation programme of the 1st Year MBBS students for the Academic year 2014-15 was organized on 1st September 2014 by Nitte University followed by the orientation of medical students at the KSHEMA Auditorium. Dr. Satheesh Kumar Bhandary B, Dean, K. S. Hegde Medical Academy, welcomed the gathering and introduced the HOD’s. Dr. A M Mirajkar, Vice Dean of K. S. Hegde Medical Academy informed about the mentors scheme being followed at the college and also he sensitized the junior students about the menace of ragging.Dr.Sateesh Rao Professor and HOD of Psychiatry briefed the students on the campus life and advised them on staying positive. Dr. Srinath Kamath warden boys hostel spoke about the hostel life to new students, Mrs. Supritha J Shetty , Librarian, spoke on the usage of Library to the freshers .


Rendezouvs 14 at Sarosh

Rendezvous a cultural and literary feast was conducted at SAROSH INSTITUTE OF HOTEL ADMINISTRATION. Several colleges from Karnataka and other states participated in various events.

Displaying Rendezvous.jpg

Thursday, 11 September 2014

World physical therapy day at NIPT-September 8th

Nitte institute of physiotherapy, Nitte university organized symposium on “Movement for health- fit to take part” on September 8th,2014 as a part of celebration of world physical therapy day at justice k s hegde charitable hospital, seminar hall, Derlakatte Mangalore. Symposium was Inaugurated by Dr Ramananda shetty, Vice chancellor, Nitte university . Prof Sanjay Eapen samuel, principal, Laxmi memorial college of physiotherapy was guest of honor. Dr Dhanesh kumar k u, Principal Nitte institute of physiotherapy gave the welcome address. Mr Purushotham chippala Proposed the vote of thanks. Symposium was Resourced by Prof Sanjay Eapen Samuel on “Movement for health – fit to take part” followed by Dr Surajeet chakrabarty delivered talk on Flexibility and dynamic stretching. Mr Nikhil N P, Faculty NIPT, Gave a lecture on Elixir of movement. 148 Delegates attended the symposium.


Karunya NIPT- Donated pair of ankle foot orthoses

Nitte Institute of physiotherapy Teaching faculty’s enabled community care service “ Karunya”. On Occasion of world physical therapy day, Donated pair of ankle foot orthoses – an assistive device to general ward patient of orthopedics department. Dr Lawrence Mathias, professor and unit head Dept of orthopedics, KSHEMA Handed over the device to the patient. On occasion of this Physiotherapy college principal Dr Dhanesh kumar k u, Faculty’s Mr Mahesh hegde, and Mr A jay thakur were Present


Sunday, 7 September 2014

ªÀÄÄ°Ì gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ÀÇAeÁ PÉÊUÁjPÁ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ
vÀ¥ÉÇêÀ£À vÉÆÃPÀÆgÀÄ, zÀ.PÀ.
²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ
E°èUÉ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ vÉÆÃPÀÆj£À ªÀÄÆ°Ì gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ÀÇAeÁ L.n.L. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è J£ï.J¸ï.J¸ï. ªÀÄvÀÄÛ gÉÆêÀgïì WÀlPÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß  qÁII J¸ï.gÁzsÀPÀȵÀÚ£ïgÀªÀgÀ ¨sÁªÀ avÀæPÉÌ ¥ÀÅ¥ÁàZÀð£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV §ºÀĪÀÄÄR ¥Àæw¨sÉAiÀÄ ²PÀëPÀ      ²æà CqÉé gÀ«ÃAzÀæ ¥ÀÇeÁj DqÀ½vÁ¢üPÁj, ²æà £ÁgÁAiÀÄtUÀÄgÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄ°Ì EªÀgÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ¹zÀÝvÉ, DzÀ±Àð, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ, ¸ÀÈd£À²Ã® ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¸Àå EAvÀºÀ ¥ÀAZÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀªÀgÁUÀ¨ÉÃPÀĤnÖ£À°è ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ vÉÆqÀV¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ d£À¤ d£Àä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UËgÀªÀªÀ£ÀÄß ElÄÖ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è M¼ÉîAiÀÄ ªÀiË®åAiÀÄÄvÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £Àqɹ UÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃj¹zÀ ²µÀågÁUÀ¨ÉÃPÀÄ C®èzÉ  UÀÄgÀÄUÀ¼À°ègÀĪÀ J¯Áè «zsÉåUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è GvÀÛªÀÄ ¥ÀæeÉAiÀiÁV ¨Á¼À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀgɬÄvÀÛgÀÄ. AiÀiÁªÀvÀÆÛ PÀ°¹zÀ UÀÄgÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄzÉ CªÀgÀÄ w½¹PÉÆlÖ ªÀiÁUÀðzÀ°è £ÀqÉzÀgÉ GvÀÛªÀÄ ¨sÀ«µÀå ¸ÁzsÀå JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. F ¤nÖ£À°è ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.

F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ²æà CqÉé gÀ«ÃAzÀæ ¥ÀÇeÁjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÁæZÁAiÀÄðgÁzÀ ²æà ªÉÊ.J£ï.¸Á°AiÀiÁ£ï CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. vÀgÀ¨ÉÃw C¢üPÁj ²æà gÀWÀÄgÁªÀÄ gÁªï, ²æà ©.¸ÀAfêÀ zÉêÁrUÀ, ²æà ¸ÀÄgÉñï J¸ï. G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. ²PÀëPÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ²æà zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¯ÁUÁéuïPÁgï, ²æà «±Àé£Áxï gÁªï EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. G½zÀ J¯Áè ²PÀëPÀ ²PÀëPÉÃvÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ J£ï.J¸ï.J¸ï. ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÀPÀgÀÄ, gÉÆêÀgï ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ. qÁII J¸ï.gÁzsÀPÀȵÀÚ£ïgÀªÀgÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ ZÉÃvÀ£ï, ªÀÄAdÄ£Áxï, ¥ÀÇ£ÀA PÉÆÃmÁå£ï ªÀÄvÀÄÛ ZÀgÀuïgÁeï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ w½¹zÀgÀÄ. «zÁåyðUÀ¼Éà £ÀqɹPÉÆlÖ F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ J®ègÀ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqɬÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ §½PÀ ²PÀëPÀjUÁV ««zsÀ ¸ÀàzÉð ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÀÄ £ÀqɹPÉÆlÖgÀÄ.